فایل خبر: 
متن خبر: 

 کتاب معجم موضوعی الغدیر منتشر شد

به همت مرکز دایره المعارف علوم عقلی اسلامی کتاب «معجم موضوعی الغدیر» در دو جلد منتشر شد.
آنچـه پيش‌روي پژوهشگران علوم عقلي قرار دارد، نمايه‌ها و کليدواژه‌هاي كتاب ارزشمند الغدیر (اثر علامه شيخ عبدالحسين اميني نجفي) است كه در «مركز پژوهشي دائره ‌المعارف علوم عقلي اسلامي» وابسته به «مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني» با شيوه‌اي ويژه تهيه شده و در اختيار علاقه‌مندان علم كلام اسلامي قرار گرفته است.
اين اثر پژوهشي که با نام المعجم الموضوعي لکتاب الغدير عرضه شده است، دربردارنده نزديک به 4500 کليدواژه و 17000 نمايه ترکيبي است. بيشتر کليدواژه‌ها کليدواژه‌هاي اصلي است که نمايه‌ها در ذيل آن مي‌آيد؛ برخي کليدواژه‌ها نیز ارجاعي است. فلسفه کليدواژه‌هاي ارجاعي اين است که برخي موضوعات و اعلام، افزون بر تعبير رايج و مرجح با تعبيراتي غيرمرجح نيز به کار مي‌رود و ممکن است محققان از راه تعبيرات نامرجح به جست‌وجوي مطلبي بپردازند؛ ازاين‌رو واژه‌هاي نامرجح نيز به‌مثابه کليدهاي ارجاعي ارائه شده است.
نمايه‌هاي اين مجموعه در چند بخش ارائه شده است:
موضوعات؛ اين بخش دربردارندة نمايه موضوعاتي است که در کتاب الغدير به آنها پرداخته شده است.
معصومين(ع)؛ اين بخش به نمايه معصومين‰ اختصاص يافته است؛ که در آن ابتدا نمايه‌هاي مربوط به اهل‌بيت پيامبر اعظم…، به ترتيب زماني، آمده و سپس نمايه‌هاي پيامبران الهي، به ترتيب الفبايي، ارائه شده است.
اعلام؛ با توجه به اينکه موضوع کتاب الغدير بررسي حديث شريف غدير در طول تاريخ است. لازم بوده تمام رجال سند در طبقات مختلف تاريخي و نيز تمام کساني که در طول تاريخ راجع به اين حديث شريف سخني گفته يا اثري به نگارش درآورده‌اند، مورد بررسي قرار گيرند و شرح‌حال آنان هرچند به‌طور مختصر مطرح گردد، ازاين‌رو بخش قابل‌توجهي از مطالب کتاب الغدير به شرح‌حال اعلام مربوط به حديث غدير اختصاص يافته است.
آثار؛ يعني آثاري که در کتاب الغدير به بررسي آنها پرداخته شده و درباره مؤلف يا شارح يا ضعف و قوت کتاب مطلبي آمده يا مطلبي از آن اثر نقل شده است.
بخش پاياني اين اثر به معرفي منابعي اختصاص يافته که در متن کتاب الغدير به آن استناد شده است. در اين بخش ذيل نام منبع، مطالب مورد استفاده از منبع و محل درج آن  نيز ارائه شده است.
اين اثر پژوهشي در دو جلدعرضه شده است. جلد اول دربردارندة نمايه‌هاي موضوعات و معصومين‰ و جلد دوم شامل نمايه‌هاي اعلام و آثار، و همچنين منابع است.
لوح‌هاي فشرده
در کنار نسخه چاپي اين اثر دو گونه لوح فشرده با عنوان «كنز الحكمهْ 9» براي استفاده از نمايه‌هاي كتاب الغدير تهيه شده است:
الف) لوح فشرده جامع (این نرم افزار به زودی عرضه خواهد شد)
اين لوح فشرده، دربردارنده متن كتاب الغدير، نمايه‌ها و كليدواژه‌هاي اين كتاب است.
اين نرم‌افزار که به‌صورت مستقل عرضه شده است داراي امكانات فراوان و قابليت جست‌وجوهاي ساده و پيشرفته متعددي است و به‌وسيلة آن، مي‌توان از راه‌هاي مختلف از متن و نمايه‌هاي كتاب بهره برد.
ب) لوح فشرده همراه
«لوح فشردة همراه»، لوح فشردة ديگري است كه به کتاب حاضر پيوست شده و به همراه آن عرضه خواهد شد. اين لوح فشرده، متن حروف‌چيني شدة نسخه‌اي از کتاب الغدير را دربردارد كه نمايه‌ها از آن استخراج شده و ارجاعات (به صفحه و سطر) بر اساس آن بوده است. اين لوح فشرده، دو فايده براي کاربران دارد: اول آنکه، در صورت در دسترس نبودن اصل اين نسخه، مي‌توانند به آن مراجعه كنند؛ دوم آنكه، متن تايپ‌شده در اين لوح فشرده، قابليت جست‌وجوي لفظي را فراهم آورده است.
اين مجموعه حاصل تلاش پژوهشگران علوم عقلي و متخصصان امور نرم‌افزاري رايانه‌اي و مديران اجرايي متعددي است که هرکدام نقشي ارزنده در اين دستاورد داشته‌اند.