چکیده
اقتصاد مقاومتی نظریه‌اي است که در سالهاي اخير توسط مقام معظم رهبري جهت برنامه‌ريزي براي اقتصاد کشور مطرح شده است. سال 1395 از طرف ايشان سال اقدام و عمل براي اقتصاد مقاومتي نام‌گذاري شده است. يکي از بهترين راه‌هاي عملي شدن اقتصاد مقاومتي استفاده از تجربيات تاريخي است. بر همين اساس در اين تحقيق به دنبال پيشينه تاريخي اين بحث در ايران معاصر هستيم. سؤال اصلي اين تحقيق اين است که آيا انديشه اقتصاد مقاومتي پيشينه‌اي در انديشه و سيره علماي شيعه در تاريخ معاصر ايران داشته است؟ در اين تحقيق ابتدا به مباني نظري علما در ترويج و تحقق اقتصاد مقاومتي پرداختيم. سپس با محوريت قراردادن مؤلفه‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتي که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، با مراجعه به اسناد و منابع تاريخي و با رويکرد توصيفي تحليلي و با روش تحليل محتواي کيفي به بررسي اين مؤلفه‌ها و الزامات در انديشه و سيره علماي شيعه در تاريخ معاصر پرداختيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که عناويني چون عدم سلطه کفار، عزت مسلمين، حرمت دوستي و مودت با کفار، پرهيز از اسراف و تبذير و حرمت تشبه به کفار، از جمله مباني نظري علماي شيعه در مباحث اقتصادي بوده است. همچنين مؤلفه‌ها و الزاماتي همچون استفاده از کالاي داخلي و پرهيز از کالاي خارجي، کارآفريني و حمايت از توليد ملي، مردمي کردن اقتصاد، ممانعت از خروج سرمايه‌هاي ملي و اصلاح الگوي مصرف که امروزه مطرح شده است در سيره و انديشه علماي شيعه در تاريخ معاصر ايران وجود دارد و مي‌توان از روشها و اقدامات آنها براي امروز به عنوان تجربيات موفق استفاده کرد.
 
واژگان کليدي: اقتصاد مقاومتي، علماي شيعه، تاريخ معاصر، ايران.