مقدمه 

پژوهش حاضر به دنبال تبیین و معرفی جریان شبه وهابی در تاریخ معاصر ایران است که افرادی همچون حکمی‌زاده، خرقانی، شریعت سنگلجی، قلمداران، برقعی، مصطفی طباطبایی و برخی دیگر را در خود جای داده است این تحقیق ضمن رصد نمودن این جریان شبه وهابی در تاریخ معاصر ایران، به بررسی ارتباط و وجوه اشتراک و افتراق آن با جریان روشنفکری دینی در ایران خواهد پرداخت.  

این پژوهش شامل دو بخش همراه با فصول مربوطه خواهد بود: 

بخش اول با عنوان جریان‌شناسی اندیشه سلفی یا شبه سلفی در تاریخ معاصر ایران، شامل دو فصل می‌باشد: در فصل اول، تاریخچه و مراحل شکل گیری تفکر سلفی؛ و در فصل دوم شاخص‌ترین رهبران یا چهره‌های تاثیرگذار این جریان معرفی خواهند شد. 

بخش دوم با عنوان روشنفکری دینی و نسبت آن با جریان شبه سلفی در تاریخ معاصر ایران، فصول سوم و چهارم را در خود جای داده است. در فصل سوم، جریان روشنفکری دینی در ایران و در فصل چهارم نسبت این جریان با جریان شبه سلفی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.