پیغام خطا

User warning: The following module has moved within the file system: imce. In order to fix this, clear caches or put the module back in its original location. For more information, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1145 of D:\Websites\GH-Drupal-7.36\includes\bootstrap.inc).

نسبت معناشناختی و روش شناسی در علم دینی و اسلامی

پژوهش در هر دانشی مبتنی بر روشی است و اعتبار یافته­های یک علم کاملاً وابسته به روش به کار گرفته شده برای تحصیل قضایا و گزاره­های آن علم است. از این رو مباحث مربوط به روش­شناسی را باید یکی از ارکان مهم و اساسی فلسفه علم به حساب آورد. در مورد علم دینی و اسلامی نیز این پرسش مطرح است که برای تدوین آن از چه روش یا روش­هایی می­توان بهره برد؟ مقاله پیش روی که با استفاده از روش عقلی و توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، تلاش کرده تا نشان دهد پاسخ به پرسش روش­شناسی در زمینه علم دینی و اسلامی، بستگی دارد به معنا و مفهومی که ما برای «علم دینی و اسلامی» در نظر می­گیریم. در مورد تعریف و معنا و مقصود از علم دینی و اسلامی احتمالات مختلفی وجود دارد که اقتضای روش­شناختی آنها نیز کمابیش متفاوت است.

واژگان کلیدی: علم، دین، علم دینی، استلزام روش­شناختی

تاریخ برگزاری: 
دوشنبه 97/02/17 ساعت 18