توضیحات: 
گزارش علمی همایش آسیب‌های فرهنگی خانواده واکاوی جامعه شناختی پدیده تجرد خانواده به لحاظ تاریخی یکی از قدیمی ترین و به لحاظ اجتماعی یکی از مهم ترین و بنیادی ترین نهادهای اجتماعی است که در طول حیات تاریخی خود بویژه در چند دهه اخیر، تحولات زیادی در جایگاه، ساختار، نقش و کارکرد خود تجربه کرده است. از منظر ادیان الهی بویژه اسلام، نهاد خانواده، نهادی مقدس با اهداف و کارکردهای منحصر بفرد معرفی شده است. تقدس بخشی به این نهاد، ترغیب عموم به ازدواج در شرایط مقتضی، تامین ملزومات هنجاری برای تنظیم روابط درونی این نهاد، تمهید مکانیسم های لازم برای حفظ و پایداری آن با هدف تامین کارکردهای فردی و اجتماعی حیاتی و... بخشی از سیاست های تدوینی اسلام در خصوص شکل گیری و استمرار این نهاد اجتماعی