پوستر همایش: 

دانشگاه آزاد بین امللی امام خمینی ره استان قزوین با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و دیگر نهادهای علمی و اجرایی کشور برگزار میکند:
همایش ملی
سرمایه جتماعی بر آموزه‌های اسلامی(با رویکرد نظری و کاربستی)
زمان دریافت چکیده مقالات: 15 شهریورماه 1398 
زمان دریافت اصل مقالات: 15 مهرماه 1398
زمان برگزاری همایش: 27 آبان ماه 1398
محورهای همایش:
الف: محورهای نظری
1. مفهوم شناسی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی
2. مفهوم شناسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و علوم اجتماعی
3. شبکه‌های ارتباطی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی
4. مبانی ارتباطات اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی
5. اصول ارتباطات اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی
6. روش‌های ارتباطات اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی
7. عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی
ب: محورهای کاربستی( با تاکید بر استان قزوین)
1. سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و ارتباط آن با آسسیب‌های اجتماعی
2. جایگاه سرمایه اجتماعی در مواجهه با مسائل اجتماعی( توسعه مشارکت‌های مردمی، توسعه امنیت اجتماعی، توسعه سازمان‌های مردم نهاو و....)

وزن: 
0