بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده کرسی ترویجی

 «حقیقت مرگ از منظر حکمت متعالیه و مقایسة آن با آموزه‌های نقلی و اندیشه‌های عرفانی»