انتخابات آزاد و نظارت استصوابی در نظام های انتخاباتی

چکیده

سید ابراهیم حسینی

اختیارات رئیس جمهور و اهمیت جایگاه ریاست جمهوری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چکیده