فلسفه جهاد ابتدایی از دیدگاه علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه

مباني حقوق بشر در اسلام
از منظر آية الله مصباح یزدی


حقوق بشر در اسلام، از ويژگي هايي در مباني و بنيان هاي معرفتي برخوردار است كه آن را از اعلاميه جهاني سازمان ملل متمايز مي كند. اين ويژگي ها از يك سو به جهان بينى و نگاه جهان شناختي اسلام و از سوي ديگر با ايدئولوژى، يعنى كل نظام ارزشى كه برخاسته از جهان بينى است و شامل نظام اخلاقى و نظام حقوقى مى شود مربوط است كه در این نامه به آنها پرداخته خواهد شد.