انتخابات آزاد و نظارت استصوابی در نظام های انتخاباتی

چکیده

سید ابراهیم حسینی

حق كرامت انسان با تاكيد بر ديدگاه استاد فرزانه حضرت آيه الله مصباح يزدي

سيد ابراهيم حسيني

عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و  پژوهشي امام خميني (ره)