111

فلسفه جهاد ابتدایی از دیدگاه علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه

مباني حقوق بشر در اسلام
از منظر آية الله مصباح یزدی


حقوق بشر در اسلام، از ويژگي هايي در مباني و بنيان هاي معرفتي برخوردار است كه آن را از اعلاميه جهاني سازمان ملل متمايز مي كند. اين ويژگي ها از يك سو به جهان بينى و نگاه جهان شناختي اسلام و از سوي ديگر با ايدئولوژى، يعنى كل نظام ارزشى كه برخاسته از جهان بينى است و شامل نظام اخلاقى و نظام حقوقى مى شود مربوط است كه در این نامه به آنها پرداخته خواهد شد.