کرسی 145

احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت (نگاه فقهی و حقوقی)

رضا محمدی کرجی

خلاصه: