تبیین جامعه شناختی امر به معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی ره

سید حسین شرف الدین

چکیده:

امر به معروف ونهی از منکر دو فرع از فروعات دین اسلام، دو فریضه اجتماعی ناظر به  اصلاح امور اجتماعی که تاکنون بیشترخوانش فقهی آنهم نه به صورت جامع و متناسب با اقتضائات عصرو زمان حاضر، از آن بدست داده شده است.

تاریخ پرفرازونشیب علم فقه به‌عنوان بنیان تمدن اسلامی همواره از دیرباز موردتوجه و تحلیل اندیشمندان بوده است. چراکه فهم عمیق علوم بدون مطالعه تاریخی آن ممکن نیست.[1] ازاین‌رو می‌توان تاریخ هر علم را بخشی از خود آن علم یا حداقل بخشی از رشته تخصصی آن علم دانست.