مباني حقوق بشر در اسلام
از منظر آية الله مصباح یزدی


حقوق بشر در اسلام، از ويژگي هايي در مباني و بنيان هاي معرفتي برخوردار است كه آن را از اعلاميه جهاني سازمان ملل متمايز مي كند. اين ويژگي ها از يك سو به جهان بينى و نگاه جهان شناختي اسلام و از سوي ديگر با ايدئولوژى، يعنى كل نظام ارزشى كه برخاسته از جهان بينى است و شامل نظام اخلاقى و نظام حقوقى مى شود مربوط است كه در این نامه به آنها پرداخته خواهد شد.

 

«حکيم جريان‌ساز: آيت‌آلله مصباح (ره) از نهضت اسلامي تا تمدن‌سازي اسلامي»

 

استاد مصباح بحث منسجم و نظام مندی در مورد نسبت عقل و دین ندارند ( به مثابه بحث علم و دین ) اما در لابلای اندیشه های ژرف آن پیر فرزانه، مطالب و اشارات صریح و پنهانی به این مقوله آمده است که در دو بخش آن را ارانه می نماییم:
1.    رابطه عقل و ایمان :

صفحه‌ها