موضوع خبر: 
زمان: 
دوشنبه, 25 اسفند, 1399 - 08:30 تا 10:30
مکان: 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

مباني معرفت‌شناختي و نقش آن در روان‌شناسي اسلامي

چکيده

هدف تحقيق حاضر شناسايي مباني معرفت‌شناختي در روان‌شناسي اسلامي است. اين پژوهش که به روش توصيفي تحليلي انجام شد با تکيه بر منابع اسلامي(قرآن و روايات معتبر) و استفاده از منابع روان‌شناسي، به شناسايي مباني معرفت‌شناختي در روان‌شناسي پرداخته شد. سپس نقش آنها را در کشف واقعيت‌هاي روان‌شناختي بررسي شد. يافته‌هاي تحقيق نشان داد که مباني معرفت‌شناختي در شکل‌گيري شناخت‌ها، هيجان‌ها و رفتارها و به طور کلي در شخصيت انسان نقش اساسي دارد. اين مباني عبارتند از: امکان شناخت، تنوع راههاي شناخت، خطاپذيري شناخت‌هاي انسان، امکان اصلاح خطاهاي شناختي، نقصان توانمندي‌هاي شناختي انسان و مکمليت وحي نسبت به ديگر راههاي شناخت‌ها. همچنين نتايج تحقيق چگونگي نقش پذيرش هر يک از اين مباني در شکل‌گيري شناخت‌ها،‌هيجان‌ها و رفتار انسان را نشان داد که به تفصيل در متن پژوهش بيان مي‌شود. نتيجه نهايي آن که براي توليد علم ديني (روان‌شناسي اسلامي) و دسترسي به يافته‌هاي روان‌شناختي بر اساس منابع اسلامي، شناسايي و تبيين مباني از جمله مباني معرفت‌شناختي آن، ضروري است و نقش مهمي در شکل‌گيري، قلمرو و نيز در تحليل مسايل روان‌شناختي دارد.

کليدواژگان: مباني معرفت‌شناختي،‌ روان‌شناسي اسلامي، علوم انساني اسلامي. 

موضوع: 
مداد