موضوع خبر: 
زمان: 
پنجشنبه, 27 خرداد, 1400 - 08:00 تا يكشنبه, 27 تير, 1400 - 11:30
مکان: 
این جلسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.
موضوع: 
مداد