موضوع خبر: 
زمان: 
چهارشنبه, 19 خرداد, 1400 - 13:30 تا شنبه, 19 تير, 1400 - 15:00
مکان: 
موسسه امام خمینی ره - سالن اندیشه - این جلسه برای مخاطبین به صورت آنلاین قابل مشاهده است.
موضوع: 
مداد