ارائه دهنده: 
با سخنرانی حضرت آیت الله رجبی
موضوع خبر: 
همایشنیم روزه
زمان: 
پنجشنبه, 18 آبان, 1402 - 08:30 تا 11:30
مکان: 
قم بلوار جمهوری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)