موضوع خبر: 
زمان: 
پنجشنبه, 14 اسفند, 1399 - 10:00
مکان: 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
موضوع: 
مداد

صوت

تصاویر سخنرانانصوت