ارائه دهنده: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحیم ناروئی نصرتی
هیئت داوران: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ابوترابی
دبیر علمی: 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد دولتخواه
موضوع خبر: 
برگزار شد
پیوستاندازه
korsi133.pdf642.79 کیلوبایت
زمان: 
دوشنبه, 11 اسفند, 1399 - 09:00 تا 11:00
مکان: 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
موضوع: 
مداد

اهميت، ضرورت و نقش مباني در شکل­گيري روان­شناسي اسلامي و مقايسه آن با روان شناسي معاصر 

چکیده

پژوهش حاضر به هدف بررسي نقش مباني نظري در شکل گيري رويکردهاي عمده روان شناسي و مقايسه آن با چشم انداز روان شناسي اسلامي به  انجام رسید.  بدین منظور به رويکردهاي عمده در روان شناسي و همچنين منابع اسلامی  به خصوص قرآن مراجعه شد.  مباني نظري رويکردهاي عمده روان شناسي  و مبانی روان شناسی اسلامی در گستره هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناسی ، الهیاتی، ارزش شناختی و روش شناختی استخراج گردید. مبانی نظري روان شناسی موجود با مباني روان شناسي اسلامي  به روش توصیفی – تحلیلی مقایسه و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد يافته هاي روان شناسي پيوسته در چارچوب مباني نظري انديشمندان روان شناس به وجود مي آيند. بنابراين ميزان مطابفت يافته ها با واقعيت هاي عيني تحت تأثير مباني نظري انديشمند قرار دارد، ازطرفي يافته­ها بر  پايه مباني رواشناسي اسلامي که برگرفته از آيات قرآن ، روايات و نگاه فلسفي انديشمندان مسلمان مي باشد، مي تواند از جهت دقت، اتقان و گستره به طور کامل و يا در برخي ابعاد با يافته هاي موجود در روان شناسي متفاوت باشد.  

واژگان کلیدی: شکل گیری روان شناسی، مبانی، رویکرد مقایسه ای تحلیلی ، روان­شناسي معاصر.

صوت

تصاویر سخنرانانصوت