موضوع خبر: 
پیوستاندازه
144.pdf179.1 کیلوبایت
زمان: 
شنبه, 8 خرداد, 1400 - 14:15 تا سه شنبه, 8 تير, 1400 - 16:00
مکان: 
این جلسه به صورت آنلاین از طریق لینک اطلاع رسانی شده قابل مشاهده است

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده کرسی ترویجی

 «حقیقت مرگ از منظر حکمت متعالیه و مقایسة آن با آموزه‌های نقلی و اندیشه‌های عرفانی»

مقدمه

انسان برای بقا آفریده شده است نه نابودی و مرگ یکی از مراحل و منازل مهم زندگی جاودانة بشر است نه پایان آن. با پایان زندگی انسان در دنیا، روح انسان نابود (فوت) نمی‌شود، بلکه خداوند متعال آن را استیفا (توفی) می‌کند و از یک عالم به عالم دیگر می‌برد. روح در دنیا، مشغول تدبیر بدن است و همین تدبیر سبب غفلت او از خودش و موطن اصلی‌اش می‌شود و با مرگ و ترک تدبیر بدن از این غفلت خارج می‌گردد. گویی زندگی دنیوی خواب و رؤیا در یک سرزمین خیالی است و مرگ بازگشت به موطن اصلی و بیداری در یک زمین واقعی. اما با توجه به ادلة عقلی، نقلی و شهودیِ تجرد روح و نفس، قطعا حرکت موجود مجرد از یک عالم مادی به عوالم مجرد نمی‌تواند مانند جابه‌جایی اشیای مادی و محسوس باشد. بنابراین با در نظر گرفتن این‌که الفاظ برای روح معنا وضع شده‌اند نه برای معانی محسوس و مادی، باید الفاظی را که در شریعت برای حرکت روح مجرد از یک عالم به عالم دیگر، یا از ماده به سمت خداوند یا از خداوند به سمت عالم ماده آورده شده‌اند، بدون تأویل یا حمل بر معنای خلاف ظاهر و مجازی، به معنای انتقال و حرکت معنوی و غیرمادی تلقی کرد. ولی نکتة مهم این است که ملاصدرا با استفاده از معارف نقلی و آموزه‌های عرفانی، تفسیری ویژه در زمینة حرکت و تطور نفس در عوالم ارائه کرده که نه‌تنها با ظهور سطحی یادشده بلکه با تفاسیر حکمای دیگر نیز متفاوت است. تبیین معنای صدرایی تطور نفس، مستلزم بیان برخی مبانی عرفانی و فلسفی حکمت متعالیه است. در این نوشتار، پس از بیان برخی مبانی عرفانی و فلسفی صدرالمتألهین (ره) که شواهد نقلی نیز دارند، تفسیر او را از مفهوم مرگ و انتقال از دنیا به آخرت تبیین کرده‌ایم و به دستاورد این تفسیر برای ارائة تبیین‌های نو از برخی حالات عادی و آموزه‌های نقلی و اندیشه‌های عرفانی اشاره نموده‌ایم.

موضوع: 
مداد