موضوع خبر: 
زمان: 
سه شنبه, 19 اسفند, 1399 - 17:00
مکان: 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

یهودای اسخریوطی فدایی عیسی ع یا خائن؟

چکیده

مسیحیان بر این باورند که عیسی ع به صلیب کشیده و کشته شد ولی مسلمانان در مقابل، با تصریح آیات قرآن، بر این باورند که او با صلیب کشته نشده است. مسیحیان اتفاق نظر دارند که یکی از حواریون (یهودای اسخریوطی) به او خیانت کرد و برخی مسلمانان نیز با توجه به این امر بر این باورند که یهودای خائن به شکل عیسی ع درآمد و به جای او کشته شد. این نوشتار با استفاده از آیات و روایات، ثابت کرده است که تمام حواریون دارای ایمان بالا بودند و اهل خیانت نبودند. از طرفی روایاتی از ائمه نیز وارد شده است که یکی از حواریون داوطلبانه فدایی عیسی ع شد. منابع مسیحی نیز در حواری بودن یهودا و اینکه بعد از واقعه تصلیب، او از میان حواریون کم شده است، اتفاق نظر دارند، بنابراین می­توان گفت آن حواری داوطلب برای فدایی و شهید شدن، یهودای اسخریوطی بوده است.

موضوع: 
مداد